Faillissement

De ondernemer is failliet en de garantieklachten zijn nog niet verholpen; wat nu?


Wanneer de ondernemer, die de SWK garantie aan de koper heeft beloofd, failliet gaat, kan de koper zich rechtstreeks tot SWK wenden voor de afhandeling van garantieklachten. SWK zal dan uit naam van de verzekeringsmaatschappij op grond van de SWK Garantie- en waarborgregeling de garantieklachten in behandeling nemen.

Mag de koper zelf zijn klacht oplossen en de kosten daarvan verhalen op SWK?


De garantiegerechtigde moet SWK de gelegenheid bieden om uit naam van de verzekeringsmaatschappij de klacht te onderzoeken en te herstellen. Herstel door de garantiegerechtigde zelf en/of het in zijn opdracht door derden laten verrichten van (herstel)werkzaamheden, kunnen leiden tot verlies van aanspraken tegenover de verzekeringsmaatschappij. Uiteraard neemt dit voor de garantiegerechtigde niet de plicht weg om (verdere) schade te voorkomen en te beperken.

De ondernemer is failliet, maar de algemene ruimten van het appartementengebouw zijn nog niet opgeleverd. Hoe zit het dan met de SWK garantie?


Als de ingangsdatum van de SWK garantie voor de algemene ruimten niet is vast te stellen door het ontbreken van een objectieve opleverdatum van de algemene ruimten, dan stelt SWK in het kader van de SWK Garantie- en waarborgregeling de ingangsdatum vast.

Waarom worden bij faillissement van de ondernemer, de klachten niet eerder dan na ondertekening van een zgn. cederingsverklaring hersteld?


De koper is verplicht om diens vordering(en) op de failliete ondernemer aan de verzekeringsmaatschappij over te dragen (te cederen). De verzekeringsmaatschappij wil, voordat tot herstel in het kader van de SWK Garantie- en waarborgregeling wordt overgegaan, duidelijkheid over die vordering(en) en de hoogte(s) daarvan.
Daartoe dient de koper een door hem ondertekend en compleet ingevuld exemplaar van de zgn. cederingsverklaring aan SWK terug te zenden, waarin hij een en ander naar waarheid dient op te geven.
Bij weigering, onvolledige en/of onjuiste opgave of niet-ondertekening kan de koper zijn recht op schadeloosstelling verliezen.

Waarom moet voor herstel van garantieklachten, eerst een eigen risico worden voldaan aan de verzekeringsmaatschappij?


In de SWK Garantie- en waarborgregeling is vastgelegd dat bij een beroep op de waarborg na ingang van de garantietermijn, de garantiegerechtigde eerst bedrag aan eigen risico per garantiejaar dient te voldoen.
Het eigen risico is ter afdekking van de kosten die vooruitlopend op de werkelijk te maken herstelkosten zullen worden gemaakt.

Tussen de koper en de failliete ondernemer zijn (financi├źle) afspraken gemaakt, bijvoorbeeld om gebreken af te kopen. Is de verzekeringsmaatschappij hier ook aan gehouden?


Nee. Dergelijke afspraken vallen buiten de SWK Garantie- en waarborgregeling en zijn dan ook voor eigen rekening en risico van de koper.

Hoe lang blijft de SWK garantie op de woning, priv├ęgedeelte(n) en gemeenschappelijke delen rusten, als de ondernemer failliet is?


Het faillissement van de ondernemer laat de garantietermijn(en) ongemoeid. Ondanks het faillissement loopt de garantietermijn gewoon door.