SWK Garantie- en waarborgregeling

Wat houdt de SWK garantie kort gezegd in?


De garantie is officieel de belofte van de ondernemer aan de koper dat de woning voldoet aan bepaalde garantienormen die zijn vastgelegd in de SWK Garantie- en waarborgregeling. Die garantienormen komen er op neer dat de ondernemer aan de koper garandeert dat:

– de woning voldoet aan de Bouwbesluiteisen;

– de woning voldoet aan de eis van goed en deugdelijk werk;

– de woning de overeengekomen indeling heeft.

De garantienormen zijn ook van toepassing op het bij SWK gemelde meerwerk.


Wanneer gaat de SWK garantie van de woning of het privégedeelte in?


Bij een in opdracht van de consument gebouwde woning, gaat drie maanden na de oplevering daarvan standaard de SWK garantie in. Voor een privégedeelte geldt hetzelfde.
Dit is anders bij een woning of privégedeelte dat op het moment van gereedkomen nog niet verkocht is aan een consument. Dan stelt SWK bindend vast wanneer de SWK garantie in zal gaan of in is gegaan, waarbij SWK in principe de datum welke is gelegen drie maanden na de datum waarop het huis of privégedeelte is gereedgekomen, als ingangsdatum zal aanhouden.

Wanneer gaat de SWK garantie van de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw in?


Drie maanden na de oplevering van algemene ruimten van het appartementengebouw, gaat de SWK garantie op de gemeenschappelijke gedeelten in.

Hoe lang duurt de SWK garantie?


Na ingang van de SWK garantie, duurt deze garantie in het algemeen zes jaar, maar voor bepaalde onderdelen van de woning gelden kortere termijnen. Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar.

Welke onderdelen van het huis of privégedeelte en gemeenschappelijke gedeelten vallen onder de SWK garantie?


De SWK garantie rust in beginsel op het gehele huis of privégedeelte en gemeenschappelijke gedeelten, behoudens bepaalde onderdelen die in het bij de SWK Garantie- en waarborgregeling behorende Garantiesupplement, Module I (garantietermijnen en garantie-uitsluitingen), van garantie zijn uitgesloten.
Ook kunnen in de overeenkomst tussen de ondernemer en de koper bepaalde zaken worden uitgesloten.

Wat is een Gelimiteerde Regeling?


De aanvullende overeenkomst of het aanvullend beding waarin de ondernemer en de koper hebben vastgelegd welke onderdelen van de complete garantiewoning niet aan de garantienormen, waaronder het toepasselijke Bouwbesluit, kunnen voldoen, wordt Gelimiteerde Regeling genoemd.
Dit is bijvoorbeeld aan de orde als door de minderwerkkeuze van de koper, de complete garantiewoning op bepaalde onderdelen niet meer kan voldoen aan de garantienormen.

Wat zijn Modules en waar zijn die te vinden?


Bij de SWK Garantie- en waarborgregeling behoort een Garantiesupplement bestaande uit de Modules I en II.

Module I bevat garantietermijnen en garantie-uitsluitingen.

Module II kan, afhankelijk van het betreffende project, of aanvullende garantievoorwaarden bevatten, of aanvullende garantievoorwaarden uitsluiten.

De inhoud van elk van de Modules wordt bepaald door de bij de Module vermelde desbetreffende letter. Per project ligt vast welke letter bij welke Module hoort.

Op het SWK waarborgcertificaat staan de toepasselijke Modules vermeld. Deze zijn ook te vinden in de ontvangstverklaring van de gesloten (koop-/)aannemingsovereenkomst of koopovereenkomst.
De laatste versies van de modules zijn altijd te raadplegen en te downloaden via de downloadpagina.